หาราชินีกับทรัพยากรน้ำ

โครงการพระราชดำหริ
สวน
หาดรายใหญ่
  

 
 

ในขอบเขตที่ราบ ๗๘ ไร่ ของหาดทรายใหญ่ บ้าเขาเต่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ล้อมรอบด้วยภูเขากว่า ๕๐๐ ไร่ โอบล้อมตั้งแต่ทิศเหนือทิศตะวันตก ไปจนจรดทิศใต้มีเพียงเฉพาะด้านทิศตะวันออกเท่านั้นที่พื้นที่ราบสามารถเทลาดไปจนถึงชายทะเล ทำให้บริเวณนี้เป็นอ่าวทอดโค้งจากชายเขาด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง ตลอดความยาว นั่นคือหาดทรายที่ขาวสะอาด และเงียบสงบอยู่ในกำแพงของภูเขา

ย้อนหลังไปเมื่อปี ๒๕๐๘ ณ ที่แห่งนี้คือผืนแผ่นดินที่ถูกทิ้งร้างอยู่กับขุนเขาและน้ำทะเล ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้เป็นเวลายาวนาน ก็เคยเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ หากแต่ผืนดินนั้นเป็นดินทราย เมื่อต้นไม้ใหญ่ถูกโค่นถางไปจากป่า พร้อมชีวิตสัตว์ป่าที่ถูกล่า ผืนดิน ถูกนำมาใช้เพาะปลูก จนหมดธาตุอาหารแล้วก็ถูกทิ้งร้าง เหลือเพียงฝุ่นทราย ที่ลอยตัวอยู่ตามผิวดิน ความแห้งแล้งที่กำลังแปรเปลี่ยนไปเป็นทะเลทราย

ในปี ๒๕๐๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาโดยบังเอิญ ได้ทรงทอดพระเนตรถึงความแห้งแล้งของแผ่นดินนี้ ก็ทรงมีพระราชดำริที่จะพลิกฟื้นแผ่นดินหาดทรายใหญ่ ให้สามารถ ใช้ประโยชน์ได้ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรในท้องถิ่นนั้นและ ท้องถิ่นทุรกันดารอื่นๆ ให้เห็นว่า แม้จะเป็นดินเลวแค่ไหนก็ตาม ถ้าได้มีการบำรุงรักษาก็สามารถสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ทำการเกษตรได้ มีโครงการต่างๆ เกิดขึ้นมากมายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงติดตามการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ด้วยพระองค์เอง เป็นขั้น เป็นตอน จนเป็นโครงการพระราชดำริสวนหาดทรายใหญ่ในปี ๒๕๒๖

โครงการพระราชดำริสวนหาดทรายใหญ่ ต่างจากโครงการอื่นตรงที่ที่ดินหาดทรายใหญ่ มีชื่อโฉนดเป็นของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ด้วยทรงซื้อด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จึงเป็นโครงการส่วนพระองค์ที่ทรงวางแผนฟื้นฟูพื้นที่ทั้งหมดด้วยพระองค์เองตั้งแต่แรกเริ่ม เพื่อให้ประชาชนเห็นว่า การฟื้นฟูผืนดินที่แล้งที่สุด มาเป็นแผ่นดินแห่งความร่มเย็นนั้น ทำได้

 

 

 

| ประปาไทย.คอม | มหาราชินีกับทรัพยากรน้ำ | โครงการป่ารักน้ำ | ลานดุสิตา | สวนหาดทรายใหญ่ | พระราชดำรัส |

ขอบคุณข้อมูล :
- ด้วยพระบารมีสู่ธรรมชาติและชีวิต, กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, ฉลองรัตน, กรุงเทพฯ, ๒๕๓๕.
- กินตามแม่, กองโภชนาการ กรมอนามัย